WorkBoard.cz

Obecné Podmínky 1. Potvrzení a přijetí podmínek Provozovatel webových stránek https://www.workboard.cz/ (dále jen "Stránky") je společnost registrační číslo 02971780, Kaprova 42/14, 11000 Prague (dále jen "Provozovatel") na webu zobrazuje zboží, jejich ceny a informace o službách registrovaných partnerů (dále jen "Partner") , stejně jako jejich obchodní data, která ukládají do své databáze. Zboží jsou zobrazeny v odpovídající kategorii na webu. Struktura kategorií je stanovena provozovatelem. Zboží jsou načteny do systému na základě souboru v dohodnuté struktuře poskytnutých partnerem nebo jiným dohodnutým způsobem. Provozovatel si vyhrazuje právo distribuovat nebo upravovat jakékoli informace o partnerovi, zboží s cílem prezentovat zboží svědomitě a aby zajistily, že zobrazená data jsou aktuální. Na zboží, na stránkách, kde partnerem je nabídka se zobrazí, operátor umístí odkaz na partnerských internetových stránek a zajišťuje, že uživatelé webových stránek můžete kliknout přímo na to. Provozovatel poskytuje Službu za podmínek ("Podmínky") stanovenými v této Smlouvě. Po registraci v systému provozovatele, partner souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Pokud partner nesouhlasí s podmínkami nebo jakékoli části těchto obchodních podmínek, registrace, musí být vyroben a partner nemá žádné právo k využívání služeb provozovatele. 2. Partnerem registrace a) Partner se zaregistruje na systému, vyplněním a odesláním registračního formuláře na https://www.workboard.cz/registration (b) je-Li registrační formulář je správně vyplněn a odeslán, provozovatel oznámí partnera prostřednictvím e-mailu položky v partnerských databáze. c) partner, se musí přihlásit do administrace systému https://www.workboard.cz/login a vyplňte požadované informace. Partner je povinen udržovat tyto údaje aktuální. V případě jakékoliv změny, je povinen, jaká data v systému bez odkladu. Na žádost provozovatele je partner povinen poskytnout chybějící údaje potřebné pro registraci, nebo fakturace. d) Po registraci partner musí zadat Internetovou adresu pro přístup k souboru v požadované struktuře, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele, v případě zájmu o zařazení zboží do vyhledávacího systému. e) provozovatel má právo odmítnout službu komukoli bez udání důvodu. Smluvní podmínky webových stránek Tyto podmínky nastiňují pravidla a předpisy pro používání webových stránek workboard.cz umístěných na adrese https://www.workboard.cz. Přístupem na tento web předpokládáme, že přijímáte tyto podmínky. Nepokračujte v používání webu workboard.cz, pokud nesouhlasíte s plněním všech podmínek uvedených na této stránce. Na tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti a na všechny dohody se vztahuje následující terminologie: „Klient“, „Vy“ a „Vaše“ odkazuje na vás, osoba se přihlašuje na tento web a je v souladu s podmínkami společnosti a podmínky. „Společnost“, „My sami“, „My“, „Naše“ a „Nás“, označuje naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „Nás“ označuje klienta i nás samotných. Všechny podmínky odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem pro výslovný účel uspokojení potřeb klienta v souvislosti s poskytováním uvedených služeb společnosti, v souladu s a podle platného nizozemského práva. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, velkých písmenech a / nebo on / ona je považováno za zaměnitelné, a proto za stejné. < Používáme používání cookies. Přístupem na workboard.cz jste souhlasili s používáním cookies v souladu se zásadami ochrany osobních údajů workboard.cz. Většina interaktivních webů používá soubory cookie, které nám umožňují načíst údaje o uživateli pro každou návštěvu. Naše webové stránky používají soubory cookie, aby umožnily funkčnost určitých oblastí a usnadnily tak lidem navštěvujícím náš web. Někteří naši přidružení / reklamní partneři mohou také používat soubory cookie. < Pokud není uvedeno jinak, workboard.cz a / nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na workboard.cz. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete k tomu přistupovat z workboard.cz pro své vlastní osobní použití podléhající omezením stanoveným v těchto podmínkách. Nesmíte: Znovu publikujte materiál z workboard.cz Prodávejte, pronajímejte nebo sublicencovejte materiál z workboard.cz Reprodukujte, duplikujte nebo kopírujte materiál z webu workboard.cz Redistribuujte obsah ze stránky workboard.cz Části tohoto webu nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webu. workboard.cz nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje Komentáře před jejich přítomností na webu. Komentáře neodrážejí názory a názory společnosti workboard.cz, jejích zástupců a / nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje své názory a názory. V rozsahu povoleném platnými zákony workboard.cz nenese odpovědnost za Komentáře ani za žádnou odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a / nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a / nebo zveřejnění a / nebo vzhledu Komentáře na tomto webu. workboard.cz si vyhrazuje právo sledovat všechny Komentáře a odstraňovat všechny Komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto Podmínek. Zaručujete a prohlašujete, že: Máte právo zveřejňovat Komentáře na našem webu a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy; Komentáře nezasahují do žádného práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek třetích stran; Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je zásahem do soukromí. Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci obchodních nebo zvykových či prezentačních komerčních aktivit nebo protiprávních aktivit. Tímto udělujete webu workboard.cz nevýhradní licenci k používání, reprodukci, úpravám a autorizaci ostatních k používání, reprodukci a úpravám libovolných vašich komentářů ve všech formách, formátech nebo médiích. Hypertextové odkazy na náš obsah Následující organizace mohou odkazovat na náš web bez předchozího písemného souhlasu: vládní agentury; vyhledávače; zpravodajské organizace; Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem jako na hypertextové odkazy na webové stránky jiných uvedených společností; a Systémově akreditované firmy s výjimkou získávání neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních skupin, které nemusí odkazovat na náš web. Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace o webových stránkách, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamný; (b) falešně neznamená sponzorství, schválení nebo schválení spojující strany a jejích produktů a / nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany. Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací: běžně známé zdroje informací o spotřebitelích a / nebo firmách; komunitní weby dot.com; sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace; online distributoři adresářů; internetové portály; účetní, právní a poradenské firmy; a vzdělávací instituce a obchodní sdružení. Budeme schvalovat žádosti o propojení od těchto organizací, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz by nás nepřinutil nepříznivě vypadat pro sebe nebo pro naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) výhoda pro nás viditelností hypertextového odkazu kompenzuje absenci workboard.cz; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích. Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není nijak klamný; (b) falešně neznamená sponzorství, schválení nebo schválení spojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany. Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o odkaz na náš web, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu na workboard.cz. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní informace a adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých chcete vytvořit odkaz na náš web, a seznam adres URL na našem webu, na které byste chtěli odkaz. Na odpověď počkejte 2–3 týdny. Schválené organizace mohou na náš web hypertextově odkazovat takto: Používáním našeho názvu společnosti; nebo Použitím jednotného vyhledávače zdrojů, na který je odkazováno; nebo Použitím jakéhokoli jiného popisu našeho webu, na který je odkazováno, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na webu odkazující strany. V případě neexistence licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno použití loga workboard.cz ani jiných uměleckých děl. < Bez předchozího souhlasu a písemného souhlasu nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámce, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek. Odpovědnost za obsah Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašem webu. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které na vašem webu narůstají. Na žádném webu by se neměly objevit žádné odkazy, které by mohly být interpretovány jako urážlivé, obscénní nebo kriminální, nebo které porušují, jinak porušují nebo prosazují porušení či jiné porušení práv třetích stran. Rezervace práv Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakékoli konkrétní odkazy na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na náš web na požádání. Vyhrazujeme si také právo upravit tyto podmínky a zásady jejich propojení kdykoli. Neustálým odkazováním na náš web souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito podmínkami a podmínkami. Odebrání odkazů z našeho webu Pokud na našich webových stránkách najdete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Zvažujeme žádosti o odstranění odkazů, ale nejsme povinni nebo tak, abychom vám odpovídali přímo. Nezaručujeme, že informace na tomto webu jsou správné, nezaručujeme jejich úplnost ani přesnost; ani neslibujeme, že zajistíme, aby web zůstal k dispozici nebo aby byl materiál na webu aktualizován. << Zřeknutí se odpovědnosti V maximální míře povolené platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek. Nic v tomto zřeknutí se odpovědnosti nebude: omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění; omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení; omezit kteroukoli z našich nebo vašich závazků jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými zákony; nebo vyloučte jakoukoli z našich nebo vašich závazků, které podle příslušných zákonů nelze vyloučit. Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v této části a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) upravovat všechny závazky vyplývající z odmítnutí odpovědnosti, včetně závazků vzniklých ve smlouvě, při deliktu a za porušení zákonné povinnosti. Pokud jsou webové stránky a informace a služby na tomto webu poskytovány bezplatně, nebudeme nést odpovědnost za žádné ztráty ani škody jakékoli povahy. Tento web je majetkem společnosti pod registračním číslem: ICO - 02971780, Kaprova 42/14, 11000 Praha